0000-00-00 00:00:00am
ABOUT
SG Lotteries采用随机号码生成器随机抽取中奖号码,包括三种游戏:
1. SG飞艇 :从1-10,总共10个号码将按顺序抽奖,号码不可重复。
2. SG5D :从0-9,总共5个号码将按顺序抽奖,号码可重复。
3. SG快3 :从1-6,总共3个号码将按顺序抽奖,号码可重复。
4. SG快乐十分 :从1-20,总共8个号码将按顺序抽奖,号码不可重复。
5. SG快乐8 :从1-80,总共20个号码将按顺序抽奖,号码不可重复。
6. SG11选5 :从1-11,总共5个号码将按顺序抽奖,号码不可重复。

所有游戏每5分钟抽奖一次,每天24小时,每周7天,每天抽奖288次。 如若中奖就可以实现梦想是多么开心的一件事,我们的目标是让玩家能体验同样乐趣!玩得开心但必须有责任。
SG Lotteries uses random number generator to draw out winning number, including 3 games:
1. SG Airship :from 1-10, total 10 numbers will be drawn in sequence,the number will not be duplicated.
2. SG 5D :from 0-9,total 5 numbers will be drawn in sequence,the number can be duplicated.
3. SG Quick 3 :from 1-6,total 3 numbers will be drawn in sequence,the number can be duplicated.
4. SG Happy 8 :from 1-20, total 8 numbers will be drawn in sequence, the number will not be duplicated.
5. SG Happy 20 :from 1-80, total 20 numbers will be drawn in sequence, the number will not be duplicated.
6. SG 11X5 :from 1-11, total 5 numbers will be drawn in sequence, the number will not be duplicated.

Every games open one prize in every five minutes per draw, 24 hours a day, 7 days a week, with a total 288 number of draws in a day. It's so much fun to dream of what you'd do if you won the lottery, and we aim to make the experience of playing just as fun! Have fun by play responsibly.
SG Lotteries là một dạng xổ số ngẫu nhiên, bao gồm 3 dạng:
1. SG Airship :từ 1 đến 10, tổng cộng 10 con số sẽ được xổ tuần tự, các con số sẽ không giống nhau.
2. SG 5D :từ 0-9, tổng cộng 5 con số sẽ được xổ tuần tự, số có thể giống nhau.
3. SG Quick 3 :từ 1-6, tổng cộng 3 con số sẽ được xổ tuần tự, số có thể giống nhau.
4. SG Happy 8 :từ 1 đến 20, tổng cộng 8 con số sẽ được xổ tuần tự, các con số sẽ không giống nhau.
5. SG Happy 20 :từ 1 đến 80, tổng cộng 20 con số sẽ được xổ tuần tự, các con số sẽ không giống nhau.
6. SG 11X5 :từ 1 đến 11, tổng cộng 5 con số sẽ được xổ tuần tự, các con số sẽ không giống nhau.

Kết quả xổ số sẽ có sau mỗi 5 phút, xổ 24h mỗi ngày, 7 ngày một tuần, tổng cộng 288 kỳ xổ số cho một ngày. Thật tuyệt khi nghĩ đến những điều có thể làm sau khi trúng giải xổ số, và chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi mà các bạn sẽ cảm thấy thực sự vui vẻ khi chơi! Các bạn hãy chơi vui và có trách nhiệm.